-Author name in bold denotes the presenting author
-Asterisk * with author name denotes a Non-ASH member
Clinically Relevant Abstract denotes an abstract that is clinically relevant.

PhD Trainee denotes that this is a recommended PHD Trainee Session.

Ticketed Session denotes that this is a ticketed session.

703.O1.6 703. Cellular Immunotherapies: Basic and Translational I

Symposia: Cellular Immunotherapies: Basic and Translational Program: Oral and Poster Abstracts
Type: Oral
Hematology Disease Topics & Pathways:
Research, Lymphoid Leukemias, ALL, Biological therapies, Antibody Therapy, Viral, Fundamental Science, Translational Research, CLL, Lymphomas, B Cell lymphoma, Chimeric Antigen Receptor (CAR)-T Cell Therapies, Combination therapy, Diseases, Therapies, Immunotherapy, Infectious Diseases, Lymphoid Malignancies, Monoclonal Antibody Therapy
Saturday, December 10, 2022: 2:00 PM-3:30 PM
La Nouvelle Orleans Ballroom C (Ernest N. Morial Convention Center)
Moderators:
Arnab Ghosh, MD, PhD, Memorial Sloan Kettering Cancer Center and Jae H Park, MD, Memorial Sloan-Kettering Cancer Ctr.
Disclosures:
Ghosh: Aprea: Research Funding; Adivo: Consultancy; Group H: Consultancy; Guidepoint: Consultancy; Doximity: Current equity holder in publicly-traded company.
2:00 PM

Xiujian Wang, MD1,2,3,4*, Xiao Tao1,3,4*, Pengjie Chen1,3,4*, Penglei Jiang1,2,3*, Cong Wei1,3,4*, Wenxiao Li1,3,4*, Hao Zhang, MD5*, Zuyu Liang1,3,4*, Hefeng Chang1,3,4*, Xinyi Lai1,3,4*, Yihan Pan1,3,4*, Lijuan Ding, MD1,3,4*, Jiazhen Cui1,3,4*, Mi Shao3,4,6*, Xinyi Teng1,3,4*, Jieping Wei1,3,4*, Delin Kong1,2,3,4*, Xiaohui Si1,3,4*, Yingli Han1,3,4*, Huarui Fu1,3,4*, Yu Lin1,2,3*, Tianning Gu1,3,4*, Jian Yu, Ph.D.3,4,7*, Yongxian Hu, MD1,3,4*, Pengxu Qian, PhD1,2,3,4 and He Huang1,4,8,9

1Bone Marrow Transplantation Center, the First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China
2Liangzhu Laboratory, Zhejiang University Medical Center, 1369 West Wenyi Road, Hangzhou, China
3Institute of Hematology, Zhejiang University, Hangzhou, China
4Zhejiang Province Engineering Laboratory for Stem Cell and Immunity Therapy, Hangzhou, China
5Department of Hematology,The Third Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University, Wenzhou, China
6Bone Marrow Transplantation Center, the First Affiliated Hospital, School of Medicine, Zhejiang University, Hangzhou, China
7Bone Marrow Transplantation Center, the First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China, Hangzhou, China
8Bone Marrow Transplantation Center, The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, China
9Liangzhu Laboratory, Zhejiang University Medical Center, 1369 West Wenyi Road, Hangzhou 311121, China, Hangzhou, China

2:01 PM

Kunho Chung, PhD1,2,3*, Jie Xu, MD, PhD2,3,4*, Yaroslav Kaminskiy2,3*, Hongxing Sun, PhD2,3*, Min-Soo Kim2*, Christopher Petucci, PhD5*, Tong Wang, PhD6*, Rahul M Kohli, PhD6* and J. Joseph Melenhorst, PhD1,2,3,7,8

1Lerner Research Institute, Center for ImmunoTherapy & Precision Immuno-Oncology, Cleveland Clinic, Cleveland, OH
2Department of Pathology & Laboratory Medicine, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA
3Center for Cellular Immunotherapies, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA
4State Key Laboratory of Medical Genomics, Shanghai Institute of Hematology, Ruijin Hospital Affiliated to Shanghai Jiao Tong University (SJTU) School of Medicine, Shanghai, China
5Metabolomics Core, Cardiovascular Institute, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA
6Department of Medicine, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA
7Abramson Cancer Center, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA
8Parker Institute for Cancer Immunotherapy, Perelman School of Medicine, University of Pennsylvania, Philadelphia, PA

2:03 PM

Yu Zhang, PHD1*, Ying Wang, MD1, Runxia Gu1*, Lin Shi, PhD2*, Yongzeng Wang, PhD2*, Yi Feng2*, Lulu Lv, PhD3*, Qing Rao, MS1*, Min Wang1* and Jianxiang Wang, MD1

1State Key Laboratory of Experimental Hematology, National Clinical Research Center for Blood Diseases, Institute of Hematology & Blood Diseases Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, Tianjin, China
2Juventas Cell Therapy Ltd, Tianjin, China
3Juventas Cell Therapy Ltd., Tianjin, China

2:09 PM

Ismail Can, PhD1,2,3,4, Sekar Natesampillai, Ph.D.5*, Reona Leo Sakemura, MD, PhD1,4,6, Elizabeth L. Siegler, Ph.D.1,4*, Claudia Manriquez-Roman1,3,4,7, Shahrzad Jalali, PhD1, Truc Huynh1,4*, Ashton Krogman8*, Mark Maynes9*, Andrew D. Badley, MD10,11*, Saad S. Kenderian, MD1,4,7,12 and Mehrdad Hefazi, M.D.1,4

1Division of Hematology, Mayo Clinic, Rochester, MN
2Department of Biochemistry and Molecular Biology, Mayo Clinic, Rochester, MN
3Mayo Clinic Graduate School of Biomedical Sciences, Rochester, MN
4T Cell Engineering, Mayo Clinic, Rochester, MN
5Division of Infectious Diseases, Mayo Clinical, Rochester, MN
6Mayo Clinic, Rochester, MN
7Department of Molecular Medicine, Mayo Clinic, Rochester, MN
8Division of Infectious Diseases, Mayo Clinic, Rochester, MN
9Graduate School of Biomedical Sciences, Mayo Clinic, Rochester, MN
10Division of Infectious Diseases, Rochester
11Infectious Disease, Mayo Clinic, Rochester, MN
12Division of Hematology, Department of Medicine, Mayo Clinic, Rochester, MN

2:14 PM

Heng Mei1,2*, Lu Tang1,3*, Huan Zhang4*, Fen Zhou5*, Mengyi Du1,2*, Jianghua Wu1,2*, Chenggong Li1,3*, Qiuzhe Wei1,3*, Wenjing Luo1*, Yinqiang Zhang1,2*, Xindi Wang1,2*, ZhaoZhao Chen1,3*, Jie Zhou1*, Zhuolin Wu1*, Zhongpei Huang1*, Yuxi Wen5*, Huiwen Jiang1,3*, Danying Liao1*, Haiming Kou1* and Yu Hu, MD3,6*

1Institute of Hematology, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China
2Hubei Clinical Medical Center of Cell Therapy for Neoplastic Disease, Wuhan, China
3Hubei clinical medical center of cell therapy for neoplastic disease, Wuhan, China
4Department of thoracic surgery, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, 430022, China., wuhan, China
5Department of Pediatrics, Union Hospital, Tongji Medical College, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China
6Union Hospital,Tongji Medical College,Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China

2:18 PM

Thaneswari Karpanasamy, BSc, MSc1*, Patrycja Wawrzyniecka, BSc, MSc1*, Sam Devereaux, BSc, MSc1*, Leo Kassimatis, BSc, MSc2*, Nicola C Maciocia, MD, FRCPath, PhD1*, Martin Pule, MD, PhD1* and Paul M Maciocia, PhD, BSc, FRCPath1

1Cancer Institute, University College London, London, United Kingdom
2Department of Haematology, University College London, London, United Kingdom

*signifies non-member of ASH